Menu

Vedtægter

 §1 Navn og hjemsted:

Afdelingens navn er Ringsted Pigefodbold. Ringsted Idrætsforenings Pigefodboldafdeling er en underafdeling af Ringsted Idrætsforening (RIF). Afdelingen er etableret 12/12 1973. Afdelingens medlemmer er underlagt fællesvedtægter for RIF samt love og bestemmelser for DBU, DIF & DGI.

  §2 Formål: 

  • At udbrede piger og kvinders interesse i at spille fodbold,
  • At sikre medlemmerne muligheder for at spille fodbold på det niveau, der passer den enkelte bedst.
  • At sikre medlemmerne de optimale sociale rammer til sportsudøvelse

  §3 Optagelse af medlemmer

1) Enhver kontingentbetalende person, der har interesse i at være medlem.

2) enhver der ønsker at være frivillig træner eller leder.

Henvendelse herom skal rettes til afdelingens bestyrelse, som kan godkendes eller afvise optagelsen.

Personer, der er i restance til foreninger under DIF eller DGI, kan ikke optages, før forholdet til forholdet er bragt i orden.
Ved aktive medlemmer forstå sådanne, der betaler aktivt kontingent.
Ved passive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at dyrke idræt i afdelingen, mod et kontingent ønsker at være tilknyttet afdelingen.

  &4 Udmeldelse

Udmeldelse af afdelingen skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 1. i hver måned.

  &5 Almindelige pligter

Medlemmer er underkastet afdelingens love samt de af afdelingens bestyrelses fastsatte bestemmelser og reglementer.

  &6 Kontingent

For medlemskab i Ringsted Pigefodbold betales et halvårligt kontingent, der fastsættes af den siddende bestyrelse og meldte sig senest en måned før udsendelse af kontingentopkrævning til de berørte medlemmer.

Kontingent betales halvårlig forud og betaling sker via automatisk kortbetaling hver 1/2 & 15/6 (gældende for perioden 1/1 - 30/6) & 1/7-31/12 )

Er et medlem i restance, kan man ikke spille kamp,​træne i klubben og ikke stemme i generalforsamlingen, og det vil først kunne dette igen, når det skyldige beløb er betalt.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at tildele medlemskab, inkl. kontingentfrihed, til trænere og ledere, der udfører frivilligt arbejde for foreningen.

  §7 Karantæner og eksklusion

Ethvert medlem af afdelingen kan under særlige omstændigheder ekskluderes for kortere eller længere tid. Det kræver en bestyrelsesbeslutning. Vedkommende har ret til at få sin sag optaget til behandling på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har ret til at være til stede med taleret.

  §8 Afdelingens ledelse

Til at lede afdelingen vælger en bestyrelse bestående af minimum 5, maksimum 10 medlemmer, formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem.
Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen til disse erhverv i 2 år. Formanden er på valg lige årstal, kassereren på ulige årstal. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælger i 2 år, således at halvdelen af ​​de omhandlede bestyrelsesmedlemmer vælges på lige og halvdelen i ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af næstformand og sekretær.

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår jeg en valgperiode, kan bestyrelsen for at besætte den ledige bestyrelsespost vælge at erstatte bestyrelsen med et nyt medlem til bestyrelsen. Vedkommende, der derved er blevet medlem af bestyrelsen, skal på valg ved førstkommende generalforsamling. En sådan supplering kan kun finde sted 2 gange indenfor en valgperiode.

I tilfælde af formanden afgår i en valgperiode, overtager næstformanden posten, indtil førstkommende generalforsamling, hvor der vælges formand for resten af ​​perioden.
Bestyrelsen nedsætter de til det daglige drift nødvendige udvalg. Medlemmer til sådanne udvalg kan også vælges uden for bestyrelsen, til udførelse af særligt hverv.
Udvalgene arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.


Bestyrelsen kan ansætte det til den daglige drift nødvendige personale.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det.

Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af ​​bestyrelsens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformand er til stede.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol, i hvilken der tillige skal optages referater af generalforsamlinger, medlemsmøder og andre vigtige sager, der kan antages at have blivende betydning for afdelingen. Der udfærdiges referater af bestyrelsens møder i protokollen.

  §9 Hæftelsesparagraf

Afdelingen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

  §10 Regnskabet

Regnskabsåret er tiden fra den 1/1 til den 31. december.

Regnskabet skal revidere kritisk og talmæssigt af afdelingens revisor der vælges på generalforsamlingen i 1 år. Herudover vælger revisor suppleant i 1 år.

Kassereren skal på forlangende udlevere afdelingens regnskabsmateriale (bøger, bilag mv) til revisorerne samt forevise den kontante kassebeholdning til formanden og revisorerne.

  &11 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen, der er afdelingens højeste myndighed, afholdes 1 gang årligt inden den 1. marts.

Medlemmerne indvarsles til generalforsamlingen ved opslag på afdelingens hjemmeside . 

Det sker ved mindst 14 dage varsel.
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. Bestyrelsen kan endvidere, hvis det anses for ønskeligt, indbyde medlemmer af bestyrelserne for de forbund mv, hvorunder afdelingen i henhold til sin love henhører.

Regnskabet kan interessere rekvireres fra kassereren fra sidste 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Dagsorden
1.Valg af dirigent og stemmetællere (2)

2.Bestyrelsens beretning

3.Det reviderede regnskab samt budget for det kommende år fremlæggelse til godkendelse
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg
    A. Formand
    B. Kasserer
    C. Bestyrelsesmedlemmer
    D. Bestyrelsessuppleant
    E. Revisor og revisorsuppleant
6.Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har været medlem i mindst 6 måneder. For unge under 16 år giver stemmeret til forældre / værge. Et medlem giver ret til én stemme.


Valgbare er stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år og som ikke er i restance. Intet medlem kan vælges eller genvælges til en tillidspost uden at være tilstede på generalforsamlingen, med mindre der er afgivet skriftligt tilsagn herom fra den pågældende.
Der kan ikke vælges personer, der er af DIF eller DGI eller af disses specialforbunds amatør og ordensudvalg, er udelukket fra at bestride lederhverv inden for disse organisationer.
Hver formand eller kasserer i en afdelingsbestyrelse i RIF kan i samme periode vælges til andre afdelings bestyrelser.

Dirigenten vælges af generalforsamlingen og valgbar er et medlem af afdelingen, som har stemmeret og som har opnået myndighedsalderen.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde. Dog skal vedkommende lade foretage skriftlig (hemmelig) afstemning, såfremt ønske herom fremsættes. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal.


Beslutningen tages ved simpel stemmeflerhed, dog er beslutningen om lovændringer, om køb eller salg af fast ejendom kun gyldig, når tre fjerdedele af de stemmeafgivende medlemmer stemmer herfor.
Ændringer af love skal forelægges hovedafdelingens generalforsamling til godkendelse.
I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget undtagen ved personvalg. I sådanne tilfælde fortages omvalg.

  &12 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som angivet for den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når 25% af stemme berettigede medlemmer af afdelingen fremsætter motiveret skriftligt begæring herom. Begæringen skal betragtes som gyldig, indsendes til afdelingens formand, og den skal indeholde oplysning om de punkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Under hensyn til de fremsatte ønsker, fastsætter bestyrelsen dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Der kan suppleres med de punkter, bestyrelsen finder påkrævet. Kun de på dagsorden opførte sager kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter en eventuel begæring herom er fremsat.

  §13 Æresemblem

Afdelings bestyrelse kan tildele foreningens æresembler til medlemmer - såvel som aktive som passive - der gennem en årrække, eller på en anden måde har virket i afdelingen på den fortjenstfulde måde.

  §14 Ansvar forbi for trediemand

Afdelingsmedlemmer, udvalg og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke afdelinger alene hæfter med den til enhver tid eksisterende formue. Ringsted Pigefodbold hæfter ikke for gæld i hovedafdelingen eller sideordnede afdelinger under RIF

  §15 Afdelingens opløsning eller sammenslutning

Opløsning eller sammenslutning med en anden afdeling eller forening kan kun ske efter vedtagelse på 2 med 14 dage mellemrum afholdte generalforsamlinger, såfremt på begge disse mindst 3/4 af de afgivne stemmer herfor.
Ved evt. Tager generalforsamlingen beslutning om anvendelse af afdelingens midler og ejendele, der i alle tilfælde skal anvendes til idrættens fremme i Ringsted.

Disse love er vedtaget på den ekstraordinære generelle forsamling den 5. feb. 2020

Tilstede fra bestyrelsen:

Anne Grethe Christensen, Rasmus Demuth, Asbjørn Petersen, Morten Frederiksen, Pernille Vingaa & Jan Christiansen

 

 

Luk