Menu

Vedtægter

Vedtægter til Ringsted Pigefodbold

 • 1 Navn og hjemsted:

Afdelingens navn er Ringsted Pigefodbold. Ringsted Idrætsforenings Pigefodboldafdeling er en underafdeling af Ringsted Idrætsforening (RIF). Afdelingen er etableret 12/12 1973. Afdelingens medlemmer er underlagt fællesvedtægter for RIF samt kærlighed og regler for DBU, DIF & DGI.

 

 • 2 Formål: 

Foreningens program er:

 • Hos udbrede piger og kvinders interesse i at spille fodbold,
 • At sikre medlemmerne mulighederne for at spille fodbold på det niveau, der passer den enkelte bedst
 • Hos sikker medlemmerne de optimale sociale rammer for sportens udøvelse

 

 • 3 Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages:

1) ingen kontingentbetalende person, der har interesse i at være medlem

2) enhver der Wins at være frivillig træner eller leder.

Henvendelse herom skal rettes til afdelingens bestyrelse, som kan godkende eller antage optagelsen.

Personer, der er jeg restance til foreninger under DIF eller DGI, kan ikke optages, før forhold til de sidste forening er bragt i orden.
Ved hjælp af aktive medlemmer forstå disse, der er aktiv kontingent.
Ved passive medlemmer forstår sådanne, der uden at have krav på hos dyrke-idræt i afdelingen, mod og årligt kontingent Vil du være tilknyttet afdelingen.

 

 • 4 Udmeldelse

Udmeldelse af afdelingen skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den 1. i hver måned.

 

 • 5 Almindelige pligter

Medlemmer er underkastet afdelingens kærlighed samt de afdelings bestyrelse fastatte regler og reglementer.

 

 • 6 Kontingent

For medlemskab i Ringsted Pigefodbold betales og halvårligt kontingent, der fastlægges af den sidende bestyrelse og meldes om senest en måned før udsendelse af kontingentopkrævning til de berørte medlemmer.

Kontingent betales halvårlig forud og betaling sker via automatisk kortbetaling hver 15/6 (gældende for perioden 1/7 - 31/12) & 15/1 (gældende for perioden 1/1 - 30/6).

Er et medlem i restance, kan medlemmet ikke spille kampe, træne i klubben og har ikke stemmeret i generalforsamlingen, og vil det først være dette igen, når det skyldige beløb er betalt.

Ved manglende betaling af kontingent retvist kan klubben ved 1.rykker pålægge og gebyr på kr. 100, -. Ved 2. rykker et gebyr på kr. 200, -.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at tildele medlemskab, inkl. kontingentfrihed, til trænere og ledere, der udfører frivilligt arbejde for foringen.

 

 • 7 Karantæner og ekskludering

Ethvert medlem af afdelingen kan under særlige omstændigheder ekskluderes for kortere eller længere tid. Det kræver en bestyrelsesbeslutning. Vedkommende har ret til at få sin synlige optagelse til behandling af den første generelle generelle forsamling, hvor vedkommende har ret til at være til stede med tale.

 

 • 8 Afdelingens ledelse

Til ved afdelingen vælger en bestyrelse bestående af minimum 5, maksimum 10 medlemmer, formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 1 bestyrelsesmedlem.

Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen til disse erhverv i 2 år. Formanden er på valg lige årstal, kassereren på ulige årstal. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, således ved halvdelen af ​​de hendes omhandlede bestyrelsesmedlemmer vælges på lige og halvdelen på ulige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af næstformand og sekretær.

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår jeg en valgperiode, kan bestyrelsen for at besætte den ledige bestyrelsespost vælge at erstatte bestyrelsen med et nyt medlem til bestyrelsen. Vedkommende, der derved er blevet medlem af bestyrelsen, skal på valg ved førstkommende generalforsamling. En sådan supplering kan kun finde sted 2 gange indenfor og valgperiode.

I tilfælde af formanden afgår i en valgperiode, overtager næstformanden posten, indtil førstkommende generalforsamling, hvor der vælges formand for resten af ​​perioder.
Bestyrelsen nedsætter de til den daglige drift brugte udvalg. Medlemmer til disse udvalgte valg kan vælges også uden bestyrelsen, til udførelse af særlige hverv.
Udvalgene arbejder under ansvar overfor bestyrelsen.

Bestyrelsen kan ansætte det til den daglige drift igen personale.
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer nye ønske det.

Mødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af ​​bestyrelsens medlemmer, hvoriblandt formater eller næste formand er til stede.
Over bestyrelsens forhandlinger før protokol, i hvor der tillige skal optages referater af generalforsamlinger, medlemsmøder og andre vigtige sager, der kan antages at have blivende betydning for afdelingen. Der udfærdiges referater af bestyrelsens møder i protokollen.

 

 • 9 Hæftelsesparagraf

Afdelingen tegnes ved underskrift af formater, hund ved køb, salg eller bukserætning af hurtig ejendom samt ved optagelsen af ​​lån, af den bedste bestyrelse.

 

 • 10 Regnskabet

Regnskabsåret er tiden fra den 1/1 til den 31/12.


Regnskabet skal reves kritisk og talmæssigt af afdelingens rådgiver der vælges på generalforsamlingen i 1 år. Herudover vælges revisorsuppleant i 1 år.


Kassereren skal på forlangende udlevere afdelingens regnskabsmateriale (bøger, bilag mv) til revisorerne samt forevise den kontante kassebeholdning til formanden og rådgivere.

 

 • 11 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen, der er afdelingens højeste myndighed, afholdes 1 gang årligt inden den 1. marts.

Medlemmerne indvarsles til generalforsamlingen ved opslag på afdelingens hjemmeside . 

Det sker ved mindst 14 dages varsel.

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer. Bestyrelsen kan endvidere, hvis det svarer til ønskeligt, indbyde medlemmer af bestyrelserne for forbudt mv, hvorunder afdelingen i henhold til sin kærlighed henhører.

Regnskabet kan interessere rekvireres fra kassereren fra sidste 8 dage før generalforsamlingen afholdelse.


Dagsorden
1.Valg af dirigent og stemmetællere (2)

2.Bestyrelsens beretning

3.Det revideret regnskab samt budget for det kommende år fremlæggelse til godkendelse
4.Behandling af indkomne forslag
5.Valg
    A. Formand
    B. Kasserer
    C. Bestyrelsesmedlemmer
    D. Bestyrelsessuppleant
    E. Revisor og revisorsuppleant
6.Eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der Har været medlem i mindst 6 måneder. For unge under 16 år giver stemmeret til forældre / værge. Et medlem giver ret til én stemme.


Valgbare er stemme berettigede medlemmer, der er fyldt 18 år og som ikke er i restance. Intet medlem kan vælge vælger eller genvælges til en tillidspost uden at være tilstede på generalforsamlingen, med mindre der er afgivet skriftligt tilsagn herom fra den hidtidige.
Der kan ikke vælges personer, der er af DIF eller DGI eller af disses specialforbunds amatør og ordensudvalg, er udelukket fra hos bestride lederhverv inden for disse organisationer.
Hver form eller kasserer i en afdelingsbestyrelse i RIF kan i samme periode vælges til andre afdelings bestyrelser.

Dirigenten vælges af generalforsamlingen og valgbar er etvert medlem af afdelingen, som har stemmeret og som har opnået myndighedsalderen.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde. Hund skal vedkommende lade foretage skriftlig (hemmelig) afstemning, såfremt ønske herom fremsætt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal.


Beslutningen tager ved simpel stemmeflerhed, hund er beslutningen om lovændringer, om køb eller salg af hurtig ejendom kun gyldig, når tre fjerdedele af de stemmeafgivende medlemmer stemmer herfor.
Ændringer af love skal forelægges hovedafdelingens generalforsamling til godkendelse.
Jeg sagde af stemmelighed bortfalder forslaget undtagen ved personvalg. Jeg sådanne tilfæld forudser omvalg.

 

 • 12 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som angivet for den ordinære generelle forsamling. Den ekstraordinære generelle forsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det på krævet, og skal afholdes, når 25% af de stamme berettigede medlemmer af afdelingen fremsætter motiveret skriftligt begyndende herom. Begynder skal for at betragte som gyldig, indsendes til afdelingens formand, og den skal indeholde oplysning om de punkter, der ønskede behandlet på den ekstraordinære generelle forsamling. Under hensyntagen til de fremsatte Annoncer, fastætter bestyrelsen dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Der kan suppleres med de punkter, bestyrelsen finder påkrævede. Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter en eventuel begyndende herom er fremsat.

 

 • 13 Æresemblem

Afdelings bestyrelse kan tildele foreningens æresemblem til medlemmer - såvel som aktivt som passivt - der gennemføres i årrække, eller på anden måde har virket i uddelingen på den fortidsfulde måde.

 

 • 14 Ansvar over for trediemand

Afdelingsmedlemmer, udvalg og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for sådanne afdelings alene hæfter med den til noget tidligt formue. Ringsted Pigefodbold hæfter ikke for gæld i hovedafdelingen eller sideordnede afdelinger under RIF

 

 • 15 Afdelingens opløsning eller sammenslutning

Opløsning eller sammenslutning med en anden afdeling eller forening kan kun ske efter vedtagelse på 2 med 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, såfremt på begge disse mindst 3/4 af de afgivne stemmer her herfor.
Ved evt. opløsning tager generalforsamlingen besluttet at anvende afdelingens midter og ejendele, der i alle tilfælde skal bruge til idrættens kamp i Ringsted

 

Disse kærligheder er vedtaget på den ekstraordinære generelle forsamling den 5 feb. 2020

 

Tilstede fra bestyrelsen:

Anne Grethe Christensen, Rasmus Demuth, Asbjørn Petersen, Morten Frederiksen,Pernille Vingaa

& Jan Christiansen